Další služby

Externí služby školního psychologa

Nastavení služeb je vždy dle potřeb každé školy.

Nabídky se mohou různě kombinovat a službu "ušít na míru".

Prevence nebo řešení BURN OUT syndromu (ZŠ, SŠ)

- individuálně nebo v malých skupinkách

- nabídka pro pedagogy, kteří cítí, že se jim vytrácí radost z práce

- zapojení projektivních technik (koláže, pískoviště)

Cena: 800,-/hod./individuálně nebo 200,-/os. ve skupině (min. 4 účastníci), opakovaně i jednorázově

Individuální psychologické poradenství (ZŠ, SŠ)

- s vedením školy, s učiteli event. rodiči - možnost konzultace na téma pracovních a osobních otázek, prvky supervize a kaučování.
Cena: 800,-/hod.

Podpůrné konzultace pro pedagogy "Hovory o žákovi" (ZŠ, SŠ)

- forma skupinové diskuse dle struktury tzv. balintovské skupiny. Tématem hovoru může být problémový žák, problémový kolektiv, co bylo?.., co mám dělat....?
Cena: 1 500,-/ 90min.

Kondiční skupina pro pedagogy (ZŠ, SŠ)

Při větším počtu zájemců plánujeme zahájit uzavřenou podpůrnou skupinu pedagogů namíchanou z různých škol, kdy bude cílem 1x měsíčně pracovat na jedné kazuistice formou balintovské skupiny. Cílem skupiny je rozvíjet kompetence pedagoga, přijmout svoje limity, sdílet podobné problémy, společně hledat řešení, vzájemná podpora. Skupina bude otevřena při minimálním počtu 6 zájemců. Otevřít je možné více paralelních skupin. Tato forma skupinové podpory je velmi osvědčená.

Cena: 2 000,-/osoba = 1 školní rok, 1x měsíčně v pozdějších hodinách dle kolektivní dohody. (Max. 10 lidí na 1 skupinu, minimum 5 osob)

Třídnické hodiny (ZŠ, SŠ)

- podpora zdravého třídního klima, ideálně od 2. tříd ZŠ (1. tříd SŠ), podmínkou je účast třídního učitele, smyslem hodin je věnovat prostor prožívání žáků v daném třídním kolektivu, zážitek jiných aktivit než výuky, podpora zdravého vztahu s třídním učitelem, rozvoj spolupráce, sebepoznání, kladných třídních norem...dle potřeby. Vhodné je hodiny po určité době opakovat či zacvičit třídního učitele do formátu hodin.
Cena: 1 500,-/ 90min.

Základní kariérové poradenství (ZŠ)

- rozhovor s dítětem/žákem a kombinace dotazníkových metod s cílem pomoci v rozhodování pro volbu střední školy. (Nejedná se o test rozumových schopností.)

Cena: 1 400,-/ 60 - 75min., + vypracování zprávy

"Malá" diagnostika vztahů ve třídách pomocí sociometrického dotazníku B3 či SORAD aj. (ZŠ, mladší žáci SŠ)

Momentálně STOP stav těchto zakázek z důvodu časového vytížení - omlouvám se

Zahrnuje sejmutí dotazníků ve jedné třídě (5. - 9. třída) a rozhovor se třídou - cca 90 min., vyhodnocení, pozdější sdělení bezpečných výstupů třídě (po 14 dnech), konzultace bezpečných výsledků s učiteli a zadavateli zakázky. Je nutný informovaný souhlasu zákonných zástupců žáků dané třídy. Text souhlasu poskytne psycholog škole předem, škola si souhlasy vybere od rodičů předem. Pro diagnosticky významný sběr dat je třeba účasti min. 90% všech žáků dané třídy. Se zjištěnými daty se nakládá jako s důvěrnou informací.

Cena: 2 500,-/třída,

"Velká" diagnostika vztahů ve třídách pomocí sociometrického dotazníku B3 či SORAD aj. (ZŠ, mladší žáci SŠ)

Momentálně STOP stav těchto zakázek z důvodu časového vytížení - omlouvám se

Blok vstupu do třídy (4-5 hodin), zahrnuje náslech ve třídě, hrové mapování klimatu, sociometrické mapování (SORAD, B-3, případně doplňkové dotazníky), posléze konzultace bezpečných výsledků se třídou a zadavateli zakázky. Upravenou formu dotazníku vyplňuje také třídní učitel. Je nutný informovaný souhlas zákonných zástupců všech žáků dané třídy. Text souhlasu poskytne psycholog škole předem, škola si souhlasy vybere od rodičů předem, jsou podmínkou zahájení sociometrie. Se zjištěnými daty se nakládá jako s důvěrnou informací.

Cena: 4 500,-/třída

Intervence (ZŠ, SŠ) - šitá na míru, má různou podobu dle výstupů sociometrie a možností školy a specialisty

Momentálně STOP stav zakázek z důvodu časového vytížení - omlouvám se

(balíček min. 2 vstupů do třídy)

- musí jí předcházet "velká" sociometrie - viz výše.

- dle potřeby je intervence vedena s druhým odborníkem

- doporučuji minimálně 2 dvouhodinová setkání se třídou za přítomnosti třídního učitele nejdříve po 14 dnech.

- intervence je zakončena zhodnocením vstupů do třídy a doporučením pro další postup školy - uzavírací rozhovor s vedením školy.
(V případě nedostatečně příznivého vývoje - doporučení dalšího postupu)

Cena: dle dohodnuté časové dotace (1 200,-/hod.)

  • Na Dotazníky SORAD a B-3 vlastním certifikát uživatele a mám absolvovaný kurz.

Reference:

ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803, 413 01 Roudnice n.L.

ZŠ Horní Beřkovice, Podřipská 15, 411 85 Horní Beřkovice

ZŠ Pivoňka, Chříč

Vyhrazuji si právo odmítnou takovou zakázku školy, která se neshoduje s principy psychologické intervence nebo se týká jiné roviny problému. V takových případech nabízím spíše metodickou podporu, konzultaci s vedením školy apod. Děkuji za pochopení.

Neprovádím pedagogicko-psychologickou diagnostiku jako požadavek úprav školní výuky, odkladů školní docházky či předčasného zaškolení. Tuto službu je třeba objednat na pracovišti autorizovaném MŠMT - pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC), kliničtí psychologové.